Plats: Oxelösund-Nyköping
info@pokerrunopen.se

Föreningen

Inbjudan till årsmöte för Sportbåtsklubben Oxelösund/Nyköping

Datum                   lördagen den 15/1 klockan 16:00

Plats                       Kontorslokalen Öster, Östra Storgatan 26, 61133 Nyköping

Anmälan                Anmäl dig till daniel@pokerrunopen.se senast den 10/1 2022.


Sportbåtsklubben i Oxelösund/Nyköping bjuder på fika.

Notera att motioner måste komma till styrelsen senast 1 vecka innan mötet.

Dagordning, årsmöte
 • Mötets öppnande
 • Val av:
  • Ordförande
  • sekreterare,
  • justerare tillika rösträknare för årsmötet
 • Fråga om mötet blivit utlyst enligt stadgarna
 • Fastställande av röstlängd
 • Fastställande av dagordning
 • Presentation och godkännande av verksamhetsberättelse samt bokslut.
 • Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 • Behandling av propositioner och motioner
 • Fastställande av medlemsavgift
 • Val av:
  • Ordförande
  • Vice Ordförande
  • Sekreterare
  • Kassör
  • Eventuell övrig ledamot
 • Övriga frågor
 • Årsmötets avslutande

Poker Run drivs av den ideella föreningen Sportbåtsklubben i Oxelösund och Nyköping.

Föreningen har som ändamål att främja båtlivet i Oxelösund och Nyköping med omnejd, speciellt med inriktning på båtar av sportbåt- och powerboatkaraktär. Föreningen arbetar aktivt med att ge vuxna och barn en chans att komma ut i skärgården. Föreningen har även som målsättning att årligen anordna Poker Run Open, ett båtevenemang som vänder sig till sportbåt- och powerboatägare runt om i Sverige. Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund. Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering.

Medlemskap
Så fort vi har ett bankkonto på plats så kommer vi öppna upp för medlemskap. Medlemsavgiften kommer vara 100 kr/familj. Medlemskapet kommer bland annat ge rabatt för att delta i det årliga Poker Run som arrangeras (100 kr rabatt).

Styrelsen
Ordförande: Daniel Damperud
Vice ordförande: Björn Lundgren
Kassör: Johan Kempe
Sekreterare: Christer Kempe

Våra stadgar
Våra stadgar antogs 2021-01-15 och finns att läsa via denna länk.


Sponsorer:
Våra sponsorer